ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Factor 75 B.V.

1. Wie zijn wij?

(1) Factor 75 B.V. is gevestigd aan de Spaklerweg 50-52, 1114 AE te Amsterdam-Duivendrecht, Nederland (KvK nummer: 88275043, Btw-identificatienummer: NL864561994B01) en zal hierna ook worden aangeduid als “Factor 75” of “wij”.

(2) Factor 75 verkoopt en levert wekelijkse boxen met daarin kant-en-klare maaltijden op basis van een flexibel lidmaatschap. In aanvulling daarop kan je elke week bij je lidmaatschap verschillende (aanvullende) producten bestellen, zoals sappen.

(3) Ook kan Factor 75 cadeaubonnen, unieke maaltijdboxen (zoals de proefbox) en vouchers en kortingscodes aanbieden.

(4) De boxen op basis van een lidmaatschap, aanvullende producten, en/of cadeaubonnen, vouchers en kortingscodes zullen hierna ook wel worden aangeduid als de “producten” of “overeenkomsten”.

2. Toepasselijkheid

(1) Op alle overeenkomsten (waaronder begrepen lidmaatschappen en aparte bestellingen) die Factor 75 sluit met klanten, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. De klant wordt hierna ook wel genoemd: “klant” of “je/jij”.

(2) Wij behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van eventuele voorgenomen wijzigingen zullen wij je ten minste zeven (7) dagen van tevoren op de hoogte stellen. Mocht je bezwaar hebben tegen de gewijzigde algemene voorwaarden, dan heb je de mogelijkheid jouw overeenkomst te beëindigen in welk geval je jouw overeenkomst kan opzeggen via jouw account of via één van onze contactmogelijkheden die je kan vinden op onze website (https://www.factormeals.nl/contact), met inachtname van de deadline voor wijzigingen, pauzeren, opzeggen en herroepen welke te raadplegen is via de Veelgestelde vragen of via jouw account (hierna aangeduid als: de “deadline voor wijzigingen”). Indien je de overeenkomst echter niet (tijdig) beëindigt c.q. opzegt, en je blijft vanaf de aangekondigde ingangsdatum van de gewijzigde algemene voorwaarden gebruik maken van onze producten, dan zijn de gewijzigde algemene voorwaarden vanaf dat moment op jouw overeenkomst van toepassing.

3. Het aanbod

(1) De aangeboden producten en/of diensten inclusief de vermelde prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod dat door jou kan worden aanvaard.

(2) Ons aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. We kunnen echter niet voorkomen dat er soms een vergissing wordt gemaakt waarbij we opmerken dat kennelijke vergissingen in het aanbod Factor 75 niet binden.

(3) Ons aanbod richt zich op eindverbruikers in Nederland. De bestelde producten, zoals onze maaltijdboxen, cadeaubon(nen) en/of andere diensten, zijn uitdrukkelijk niet bestemd voor doorverkoop. Daarom worden alleen bestellingen van huishoudelijke grootte aangenomen.

4. Totstandkoming overeenkomst

(1) Om een bestelling te plaatsen vragen we je om een account aan te maken om jouw bestelling en voorkeuren te kunnen beheren en waardoor je in het vervolg sneller en gemakkelijker bestellingen kunt plaatsen. In jouw account kan je jouw maaltijdvoorkeuren doorgeven. Indien je geen keuze voor maaltijden maakt of je maaltijdvoorkeuren niet tijdig wijzigt met inachtname van de deadline voor wijzigingen, worden jouw maaltijden automatisch geselecteerd. Tevens kan je in jouw account verschillende (aanvullende) (vers)producten en/of extra maaltijden toevoegen aan jouw bestelling tegen een meerprijs.

(2) Na het aanmaken van een account kan je het door Factor 75 in de bestelprocedure beschikbaar gestelde (online) bestelformulier volledig invullen en bevestigen. Door het invullen van het (online) bestelformulier dien je een offerte in bij Factor 75. Ontvangst van de ingediende offerte wordt direct elektronisch bevestigd. Deze bestellingsbevestiging vormt echter niet automatisch het akkoord op de offerte en er komt niet direct een overeenkomst tot stand.

(3) Factor 75 behoudt zich het recht voor om de offerte zonder opgave van redenen te weigeren te accepteren tot de deadline voor wijzigingen. Er ontstaat een recht op levering van de bestelde maaltijdboxen en/of andere bestelde diensten na afloop van de deadline voor wijzigingen en na acceptatie door Factor 75. In elk geval kan Factor 75 een offerte weigeren te accepteren indien er sprake is van een situatie zoals omschreven in artikel 3.3 en 13.2 van deze algemene voorwaarden.

(4) Een overeenkomst kan worden aangegaan voor onbepaalde of voor bepaalde tijd.

(5) Om een Factor 75 account aan te maken en een bestelling te plaatsen, dien je achttien (18) jaar of ouder te zijn. Factor 75 verkoopt en levert geen producten aan personen onder de achttien (18) jaar.

(6) Factor 75 houdt ervan om je af en toe te verrassen met extra producten, zoals een sample of aanbiedingen van derden. Je kan echter geen rechten ontlenen aan de ontvangst van extra producten, bijvoorbeeld door aanprijzing hiervan via onze kanalen en/of sociale media.

5. Jouw verplichtingen

(1) Alle informatie die je op enig moment aan Factor 75 opgeeft, bijvoorbeeld tijdens het bestelproces, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. Jouw wachtwoord mag niet aan derden worden doorgeven. Je moet het wachtwoord veilig en afgeschermd van onbevoegden bewaren en ons van een eventueel verlies of doorgave op de hoogte stellen . Voor misbruik, bijvoorbeeld elke onrechtmatige bestelling met jouw wachtwoord door derden en de daaruit voortkomende vorderingen, draag jij zelf de volledige verantwoordelijkheid. Factor 75 is voor eventuele schade als gevolg van onjuiste informatie en/of verlies van jouw wachtwoord niet aansprakelijk en je vrijwaart Factor 75 tegen eventuele aanspraken van derden.

(2) Je bent verplicht de productlabels, product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen bij de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen. Voor eventuele schade door het niet opvolgen van productlabels, product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen is Factor 75 niet aansprakelijk en je vrijwaart Factor 75 tegen eventuele aanspraken van derden.

(3) Je erkent dat je de leveringsinstructies in artikel 6 hebt gelezen en dat je alle nodige maatregelen zult nemen om deze instructies na te leven.

(4) Retour gezonden dozen wegens het niet naleven van de leveringsinstructies worden niet vergoed.

6. Bezorging

(1) De tijdsvensters voor bezorging, zoals vermeld in het klantaccount op de website, in de app en in de bevestigingsmail zijn indicatief. De door jou gekozen bezorgdag en/of het door jou gekozen tijdsvenster kunnen onder andere door onvoorziene omstandigheden, overmacht of in verband met feestdagen afwijken.

(2) In bepaalde gevallen kan Factor 75 extra kosten rekenen voor bezorging in een specifiek tijdsvenster. Extra kosten die in rekening worden gebracht bij de levering van de door jou bestelde producten worden altijd vooraf gecommuniceerd bij de keuze van het tijdsvenster.

(3) De dag voor de levering ontvangt u een push-notificatie en een e-mail met vermelding van een meer nauwkeurige levertijd tijdens het door u gekozen tijdsvenster. Wij behouden ons het recht voor om met een afwijking van dertig (30) minuten jouw producten te bezorgen. Wij kunnen de levertijden helaas niet garanderen. Mochten we toch later zijn, dan zijn we niet aansprakelijk voor de te late leveringen.

(4) Wij behouden ons het recht voor om pas na betaling van 50% van het totaalbedrag van de bestelling bij de klant te bezorgen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan je geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

(5) Wij bezorgen overal in Nederland. Als de overeenkomst een cadeaubon, voucher of kortingscode betreft, wordt die per e-mail toegestuurd.

U kunt mogelijk dezelfde dag of de dag erna een nieuwe levering aanvragen, maar dit hangt altijd af van de beschikbare middelen.

(6) Wij bezorgen op het adres dat je in jouw klantaccount op onze website als bezorgadres hebt opgegeven. Een adreswijziging gaat in voor de levering wanneer je deze voor de deadline voor wijzigingen aan ons hebt doorgegeven.

(7) Je bent verplicht ervoor te zorgen dat de persoonlijke bezorging van de producten op het door jou opgegeven bezorgadres en gedurende het door jou opgegeven tijdsvenster mogelijk is.

Mocht de bezorging niet mogelijk zijn, dan ben je in gebreke voor wat betreft de acceptatie; de eventuele kosten en schade komen dan voor jouw rekening.

(8) Als de persoonlijke bezorging van de producten niet mogelijk is, kan de overeenkomst worden uitgevoerd door:

  • De producten aan te bieden aan de buren of ze voor uw huis neer te zetten
  • De producten aan te bieden op een alternatief adres dat u vooraf heeft meegedeeld in uw account of via de klantenservice. U kunt dit doorgeven via uw klantaccount bij de opmerkingen over de levering. Dit alternatieve leveringsadres moet binnen dezelfde postcode liggen of niet verder dan 5 minuten rijden zijn van het oorspronkelijke afleveringsadres.

Deze leveringsmethoden komen volledig voor eigen risico. Factor 75 kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade ,achteruitgang of verdwijning van producten.

De bezorgopmerking is niet bindend en Factor 75 kan hiervan afwijken, bijvoorbeeld in geval van (extreme) weersomstandigheden waarbij de kwaliteit van de producten niet langer kan worden gegarandeerd of in andere gevallen van overmacht (§11(5))

7. Prijzen en verzendkosten

(1) Prijzen zijn inclusief omzetbelasting en inclusief verzendkosten binnen Nederland, tenzij anders is vermeld.

(2) Voor specifieke of aanvullende producten zoals add-ons geldt een toeslag.

De aanvullende prijzen staan vermeld en worden in rekening gebracht bij het opslaan van de door jou gekozen producten.

(3) De vorderingen van Factor 75 zijn per direct opeisbaar.

(4) Voor betaling kan je alleen gebruikmaken van de bij de bestelling overeengekomen en aangegeven betaalmogelijkheden. Je bent verplicht binnen de overeengekomen betalingstermijn te betalen.

(5) Factor 75 is te allen tijde gerechtigd de prijzen aan te passen, met dien verstande dat wij je ten minste veertien (14) dagen van tevoren hierover op de hoogte zullen stellen. Mocht je bezwaar hebben tegen de gewijzigde prijs, dan heb je de mogelijkheid de overeenkomst te beëindigen c.q. op te zeggen bijvoorbeeld door gebruik te maken van de contactmogelijkheid via onze website (https://www.factormeals.nl/contact), met inachtname van de deadline voor wijzigingen. Indien je de overeenkomst echter niet beëindigt c.q. opzegt, en je blijft vanaf de aangekondigde ingangsdatum van de gewijzigde prijs gebruik maken van onze producten en/of diensten, dan zijn de gewijzigde prijzen vanaf dat moment op de overeenkomst van toepassing.

(6) Indien je na een opzegging opnieuw wekelijks boxen op basis van een lidmaatschap wilt ontvangen, betaal je de op dat moment geldende (nieuwe) prijzen.

8. Betaling

(1) Bestellingen worden in rekening gebracht via de door jou opgegeven betaalmethode.

(2) Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de gegevens van jouw betaalmethode geldig en actueel zijn. Wij accepteren iDeal, SEPA, Visa, MasterCard, American Express, PayPal, Discover en Klarna Pay Later.

(3) Alleen de eerste levering kan via iDeal worden betaald. Als je in het bestelproces voor betaling via iDeal kiest, dan wordt het bedrag van de eerste maaltijdbox direct van je rekening afgeschreven. Daarnaast geef je toestemming aan Adyen B.V. en Braintree (handelend voor Factor 75) om doorlopende SEPA incasso-opdrachten te sturen naar jouw bank om een bedrag van je rekening af te schrijven.

(4) Wanneer je in het bestelproces voor betaling via PayPal of creditcard kiest, wordt het bedrag doorlopend afgeschreven van je PayPal account c.q. creditcard.

(5) Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je over voldoende geld beschikt op jouw bankrekening op het moment van de betaling.

(6) Als je het niet eens bent met een SEPA-incasso afschrijving als bedoeld onder §8(3) of een betaling via PayPal of creditcard als bedoeld onder §8(4), kun je deze onder de voorwaarden afgesproken tussen jou en jouw bank laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht

(8) weken na afschrijving contact op met jouw bank. Vraag de bank naar de voorwaarden.

(7) Als je met Klarna Pay Later betaalt, ontvang je altijd eerst de producten en heb je een betaaltermijn van veertien (14) dagen. Meer informatie en de volledige voorwaarden van Klarna Pay later vind je op https://www.klarna.com/nl/voorwaarden/. Als je met Klarna Pay Later betaalt, hoef je geen betaalgegevens op te geven.

(8) Indien een betalingsopdracht niet kan worden uitgevoerd vanwege onvoldoende saldo, onjuiste of verouderde betaalgegevens en/of overige geschillen, kunnen de bestellingen nog steeds worden verzonden. In dergelijke gevallen zal Factor 75 nogmaals de betaling uitvoeren. We behouden ons het recht voor om het openstaande bedrag terug te vorderen door de betaling opnieuw uit te voeren via de opgegeven betaalmethode.

(9) In dergelijke gevallen zal Factor 75 de betaling opnieuw proberen uit te voeren. Wij behouden ons het recht voor om opnieuw te proberen de betaling te laten plaatsvinden met de door u gekozen betaalmethode om het openstaande bedrag te innen. Als betaling via uw primaire betaalmethode wordt geweigerd, zullen we vervolgens automatisch oproepen tot betaling via een secundaire betaalmethode die u in uw klantenaccount hebt aangegeven. Als dergelijke pogingen niet succesvol zijn, behouden wij ons het recht voor om de verschuldigde bedragen op een andere manier te innen, rechtstreeks of via een derde partij. Wij behouden ons het recht voor om toekomstige bestellingen op te schorten of te annuleren wanneer betalingen uitblijven. Indien u de verschuldigde bedragen niet op tijd betaalt, wordt een boete voor te late betaling van vijf (5) euro per herinnering toegepast. Het beheer en de opvolging van achterstallige betalingen kan worden overgedragen aan een incassobureau. Elke vertraging in de betaling brengt bovendien rente met zich mee tegen de geldende wettelijke rentevoet.

(10) Factor 75 is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld het leveren van maaltijdboxen, op te schorten indien en zolang jij als klant niet (volledig) aan jouw betalingsverplichtingen hebt voldaan.

9. Pauzeren en opzeggen

(1) Factor 75 bestelt de producten ten behoeve van jouw overeenkomst wekelijks voorafgaand aan de aflevering bij jou.

In alle gevallen, bij pauzeren en opzeggen, dien je om de bestelling (en dus ook om levering en een betalingsverplichting) van de volgende maaltijdbox en eventuele aanvullende (vers)producten te voorkomen, vóór de deadline voor wijzigingen de overeenkomst te pauzeren of op te zeggen.

Indien je de overeenkomst vóór de deadline voor wijzigingen pauzeert of opzegt zal je in de volgende week geen producten ontvangen. De deadline voor wijzigingen geldt ook voor eventuele overige wijzigingen van de overeenkomst.

Pauzeren

(2) Je kunt op elk moment een overeenkomst pauzeren. Dit betekent dat je in een bepaalde week de levering van jouw producten laat uitvallen. De week erna wordt de bezorging weer hervat, tenzij je opnieuw pauzeert. De mededeling over het pauzeren van jouw overeenkomst dien je vóór de deadline voor wijzigingen door te geven via jouw account.

Opzeggen

(3) Indien je een lidmaatschap bent aangegaan die strekt tot het wekelijks bezorgen van de maaltijdbox, spreken wij van een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan je te allen tijde opzeggen. De mededeling over het opzeggen van jouw overeenkomst dien je vóór de deadline voor wijzigingen door te geven via jouw account. De opzegging van de overeenkomst zal dan definitief in werking treden.

(4) Indien je een ander (aanvullend) (vers)product bij jouw maaltijdbox of een eenmalige maaltijdbox bestelt vormt dit een overeenkomst voor bepaalde tijd. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan wordt niet automatisch verlengd maar stopt vanzelf.

Heb je een eenmalig (aanvullend) (vers)product of een eenmalige maaltijdbox besteld, maar wil je deze toch niet ontvangen, dan dien je de mededeling over het annuleren van jouw bestelling vóór de deadline voor wijzigingen door te geven via jouw account. De opzegging van de overeenkomst voor bepaalde tijd zal dan definitief in werking treden.

(5) Je kan de overeenkomst opzeggen op dezelfde wijze als waarop die is aangegaan; daarnaast kan je altijd opzeggen via één van onze contactmogelijkheden op onze website (https://www.factormeals.nl/contact) of via je online account. Vanwege technische reden kan je de eerste maaltijdbox die je ontvangt enkel opzeggen via de klantenservice (https://www.factormeals.nl/contact).

10. Vouchers, kortingscodes, cadeaubonnen

(1) Factor 75 biedt cadeaubonnen, kortingscodes en andere varianten van vouchers aan, waarbij activering per e-mail noodzakelijk is, zodat klanten van Factor 75 producten kunnen ontvangen. Zodra de voucher via de website is verzilverd, is deze niet meer te gebruiken c.q. ongeldig.

(2) Een aangeboden gratis maaltijdbox en/of korting is bedoeld om nieuwe klanten de kans te geven om Factor 75 uit te proberen. Kortingscodes en vouchers hebben alleen betrekking op een nieuw lidmaatschap bij Factor 75, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zoals bijvoorbeeld een korting bedoeld voor voormalige klanten. Als je al een bestaand lidmaatschap hebt, dan kan je de kortingscode en/of voucher niet inwisselen. Per huishouden is het mogelijk om slechts één keer een korting te verzilveren. Per huishouden is het toegestaan om slechts één account te hebben.

(3) Factor 75 bepaalt naar eigen inzicht of iemand in aanmerking komt voor een gratis maaltijdbox en/of korting en kan de voorwaarden of duur beperken om misbruik van de gratis maaltijdboxen en/of kortingen te voorkomen. Wij doen controles per huishouden om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van de gratis maaltijdboxen en/of kortingen. Aan de hand van de gegevens die voor een bestaande of recente overeenkomst worden gebruikt, zoals jouw naam, telefoonnummer, bezorgadres, e-mailadres en/of betaalmiddel, kunnen we bepalen of je in aanmerking komt voor de gratis maaltijdbox en/of korting.

(4) Sommige producten en/of diensten kunnen uitgesloten zijn van de korting, zoals producten tegen een aanvullende prijs, eenmalige (aanvullende) (vers)producten, tenzij dit uitdrukkelijk anders staat vermeld.

(5) Kortingscodes en vouchers kunnen enkel verzilverd worden op de Factor 75 website en kunnen slechts eenmalig worden gebruikt. De kortingscodes en vouchers zijn niet te combineren met andere aanbiedingen en zijn niet inwisselbaar voor contanten. Denk er ook aan dat sommige kortingscodes alleen geldig zijn op een bepaald type producten.

(6) Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handelingen wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van de gratis proefperiode en/of kortingscodes wordt ontzegd. Factor 75 heeft het recht om kortingscodes en vouchers in te trekken c.q. ongeldig te maken indien zij dit noodzakelijk acht om wat voor reden dan ook.

11. Aansprakelijkheid van Factor 75

(1) Factor 75 is slechts aansprakelijk voor door de klant geleden zaak- en/of letselschade indien die schade is ontstaan als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van het niet nakomen van een verplichting van Factor 75, of indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Factor 75 of diens medewerkers, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen Factor 75 verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.

(2)Aansprakelijkheid van Factor 75 voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of inkomen, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten.

(3) Factor 75 is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van door jou aan ons verstrekte onjuiste informatie en/of het verlies van jouw wachtwoord, en je vrijwaart Factor 75 tegen eventuele aanspraken van derden.

(4) Factor 75 is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade door het niet opvolgen van door Factor 75 gegeven product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen, en je vrijwaart Factor 75 tegen eventuele aanspraken van derden.

(5) Factor 75 is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, waaronder bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend wordt verstaan: werkstaking, ziekte, brand, storingen bij Factor 75 of haar leveranciers, transportproblemen, weersomstandigheden, geweld, oproer, rellen of optreden van politie en/of brandweer. Onder overmacht wordt ook verstaan dergelijke onvoorziene omstandigheden bij derden waarvan Factor 75 gebruik maakt bij het uitvoeren van de overeenkomst.

(6) De aansprakelijkheidsregelingen in de voorgaande alinea's gelden ook voor (persoonlijke) aansprakelijkheid van organen, medewerkers en hulppersonen van Factor 75. Zij kunnen hier een beroep op doen.

12. Privacy

(1) Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij jouw persoonsgegevens. Om je te informeren over wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring die je kan vinden op onze website of via https://www.factormeals.nl/privacy-policy. Vragen over hoe Factor 75 met jouw persoonsgegevens omgaat kun je richten aan privacy@factormeals.nl.

(2) Indien je een bestelling plaatst, gebruikt Factor 75 jouw e-mailadres om je vergelijkbare producten en diensten aan te bieden per e-mail. Indien je niet langer nieuwsbrieven wilt ontvangen dan kan je te allen tijde uitschrijven of jouw voorkeuren wijzigingen. Dit kan via de link onderaan de e-mails of via onze klantenservice. Je kunt je ook uitschrijven via de instellingen in jouw klantaccount. Meer informatie over e-mailmarketing en het gebruik van jouw persoonsgegevens bij onze overige marketing kanalen vind je op https://www.factormeals.nl/privacy-policy

13. Fraude

(1) Wij behouden ons het recht voor om alle accounts te onderzoeken waarvan we vermoeden dat er sprake is van onjuiste-of frauduleuze activiteiten.

(2) Wij behouden ons het recht voor om jouw bestelling, lidmaatschap en/of account na onjuiste- of frauduleuze activiteiten te blokkeren of te beëindigen.

14. Klachten

(1) Kwaliteit staat bij Factor 75 hoog in het vaandel en wij doen er alles aan om klachten te voorkomen. Binnen Factor 75 hanteren wij een klachtenbeleid dat te raadplegen is op onze website https://www.factormeals.nl/pages/tevredenheid. We komen binnen vijf (5) werkdagen met een inhoudelijke reactie op de ingediende klacht.

(2) Indien je niet tevreden bent over de manier waarop wij jouw klacht hebben behandeld, kun je jouw klacht melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit is een platform dat door de EU is opgezet voor alle consumenten binnen heel Europa.

15. Intellectueel eigendom

(1) Onze app, website en diensten zijn door intellectuele eigendomsrechten beschermd. De rechten op bijvoorbeeld logo’s, software, teksten en beelden liggen bij Factor 75, haar groepsmaatschappijen en/of bij degene van wie wij een licentie hebben gekregen. Het is niet toegestaan om delen van onze app, website of diensten zonder onze uitdrukkelijke toestemming openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, anders dan voor persoonlijk gebruik.

16. Overige bepalingen

(1) Op alle overeenkomsten tussen Factor 75 en de klant, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

(2) Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen Factor 75 en jou als klant voortvloeien, worden uitsluitend berecht door de rechtbank Amsterdam.

(3) Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst niet rechtsgeldig zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen gewoon geldig. In dat geval komt in plaats van de niet-geldige bepaling een nieuwe bepaling die met de oude zoveel als mogelijk overeenkomt, qua inhoud, bereik en/of doelstelling

17. Herroeping In overeenstemming met artikel 6:230o en 6:230p BW kunt u geen gebruik maken van het herroepingsrecht van veertien (14) dagen voor producten die vanwege hun aard niet kunnen worden teruggezonden of waarvan de houdbaarheidsdatum snel verstrijkt.

Factor 75 B.V. - Juni 2023